Odlewy żeliwne i staliwne, modele odlewnicze, odkuwki.

MODEL-ODLEW Jakub Cieśliczka

Cegielnia, ul. Targowa 7

42-244 Mstów                                               

POLAND / woj. śląskie

Regon 241653221

NIP 771-235-43-30

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

                        OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY MODEL-ODLEW JAKUB CIEŚLICZKA

 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej OWS określają zasady zawierania i realizowania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez MODEL-ODLEW JAKUB CIEŚLICZKA.

W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży firma MODEL-ODLEW JAKUB CIEŚLICZKA nazywana jest WYKONAWCĄ, a jego kontrahent ZAMAWIAJĄCYM.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Odstępstwo od niniejszych warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.2. Poniższe warunki OWS uważane są za przyjęte z dniem złożenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówienia na towar lub usługę.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego po jego przyjęciu od Zamawiającego

1.3. Warunki zakupu ZAMAWIAJĄCEGO nie są wiążące dla WYKONAWCY, jeżeli są sprzeczne z wymienionymi w niniejszym dokumencie, nawet jeśli są one podstawą zamówienia od ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCA wyraźnie nie sprzeciwił się ich treści.

1.4. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez WYKONAWCĘ.

WYKONAWCA zobowiązany jest do potwierdzenia w formie mailowej bądź też pisemnej ZAMAWIAJĄCEMU realizację przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych.

1.5 Magazyn WYKONAWCY w siedzibie firmy Cegielnia, ul. Targowa 7, 42-244 Mstów   (woj. Śląskie)

 

2. PRZEDMIOT UMOWY :

2.1 Przedmiot umowy stanowi towar lub usługa określona w potwierdzeniu zamówienia.

 

3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZENIA WYKONAWCY :

3.1 Zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.

 

4. TERMIN ŚWIADCZENIA WYKONAWCY :

4.1 Zgodnie z potwierdzeniem zamówienia

 

5. MIEJSCE ŚWIADCZENIA WYKONAWCY :

5.1 Jeżeli strony nie postanowią inaczej, miejscem świadczenia WYKONAWCY jest Loco Magazyn

 

 

6. CENA :

6.1. Sprzedaż przedmiotu umowy następuje:

6.2. W szczególnych przypadkach np. zmiany podstaw cenotwórczych WYKONAWCA zastrzega sobie prawo zmiany ceny zawartej w zamówieniu w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI :

7.1. W przypadku odbioru towaru partiami kolejna partia towaru nie zostanie wydana, o ile za poprzednio wydany towar nie została uregulowana należność wymagalna; chyba, że Strony postanowią inaczej

7.2. W przypadku płatności przelewem jako datę płatności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy MODEL-ODLEW JAKUB CIEŚLICZKA podany na fakturze.

7.3. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności WYKONAWCA będzie naliczał odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej bez dodatkowego wezwania. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim WYKONAWCA ma prawo wyegzekwować płatność za inne faktury, których termin płatności jeszcze nie minął.

 

8. PRZEJŚCIE RYZYKA I PRAWA WŁASNOŚCI:

8.1. W przypadku świadczenia WYKONAWCY loco magazyn MODEL-ODLEW JAKUB CIEŚLICZKA (ex works) ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO w momencie udostępnienia towaru ZAMAWIAJĄCEMU w magazynie WYKONAWCY.

8.2. W przypadku świadczenia WYKONAWCY loco siedziba ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą dostarczenia towaru loco siedziba ZAMAWIAJĄCEGO.

8.3. Prawo własności przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO dopiero z chwilą wpływu na rachunek WYKONAWCY całej kwoty, na którą opiewa zamówienie. Do tego czasu niedopuszczalne jest zastawianie lub przekazywanie towarów, wobec których zastrzeżono prawo własności.

 

9. WYKONANIE UMOWY :

9.1. Za datę wykonania umowy przez WYKONAWCĘ przyjmuje się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru ostatniego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt. 9.3..

9.2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do terminowego odbioru przedmiotu umowy, tj. w terminie do 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez WYKONAWCĘ. Po upływie tego terminu WYKONAWCA wystawi fakturę VAT na kwotę wynikającą z przedmiotu umowy oraz będzie obciążać ZAMAWIAJĄCEGO kosztem magazynowania przedmiotu umowy wynoszącym 5% wartości składowanych wyrobów w stosunku miesięcznym.

9.3. Jeżeli WYKONAWCA zobowiąże się dostarczyć towar – loco magazyn ZAMAWIAJĄCEGO, za datę wykonania umowy przez WYKONAWCĘ przyjmuje się dzień dostarczenia towaru do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO, nawet jeżeli ZAMAWIAJĄCY odmówił przyjęcia towaru.

9.4. Jeżeli WYKONAWCA dokonał transportu do ZAMAWIAJĄCEGO, który następnie odmówił odbioru, wówczas WYKONAWCA obciąży go kosztami transportu w obie strony, a dalsza procedura odbioru przedmiotu umowy i obciążeń za magazynowanie będzie realizowana zgodnie z pkt. 9.2

 

10. REKLAMACJE :

10.1 Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do wstrzymania zapłaty za wykonany towar bądź usługę.

10.2. Reklamacje wad jakościowych przedmiotu następują w formie pisemnej niezwłocznie po odebraniu towaru lecz nie później niż:

- w ciągu 14 dni od daty odebrania przedmiotu umowy: na wady zewnętrzne i odchyłki wymiarowe pod rygorem utraty prawa reklamacji

- w ciągu 30 dni od daty odebrania przedmiotu umowy: na wady wewnętrzne pod rygorem utraty prawa reklamacji

10.3. Wady wewnętrzne ujawnione w czasie obróbki mechanicznej należy zgłaszać WYKONAWCY nie dopuszczając do dalszej obróbki przedmiotu umowy.

10.4. Jeżeli wyrób wykonany jest według dokumentacji powierzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jej czystość patentową, ewentualne naruszenie zastrzeżeń i ograniczeń licencyjnych oraz za wadliwość wyrobu wynikającą z tej dokumentacji. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻYMODEL-ODLEW JAKUB CIEŚLICZKA

10.5 Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi i gwarancji ogranicza się do obowiązku usunięcia wad lub wykonania wyrobu zastępczego będącego przedmiotem umowy.

W przypadku ujawnienia wad wyrobu, za który odpowiada WYKONAWCA dla dokonania niezbędnych napraw, ZAMAWIAJĄCY na własny koszt obowiązany jest przedmiot dostawy udostępnić WYKONAWCY, zabezpieczyć ewentualnie potrzebny załadunek i rozładunek oraz przygotować na termin uzgodniony stanowisko z udostępnieniem urządzeń technicznych, umożliwiających dokonanie naprawy i kontroli stanu wyrobu po naprawie.

10.6. Odpowiedzialność WYKONAWCY ogranicza się do wysokości wartości wadliwych odlewów bez kosztów obróbki mechanicznej albo do wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku naprawy przez ZAMAWIAJĄCEGO

10.7 Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego transportu oraz nieprawidłowego przechowania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

 

11. SANKCJE :

11.1. W przypadku odstąpienia ZAMAWIAJĄCEGO od umowy zobowiązany on jest do zapłaty umówionej ceny. Jednakże w takim wypadku można odliczyć koszty jakich WYKONAWCA nie poniósł z powodu nieukończenia prac. Odstąpienie przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy jest równoznaczne z pozostawieniem przedmiotu świadczenia ZAMAWIAJĄCEGO do dyspozycji WYKONAWCY.

11.2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty WYKONAWCY kary umownej w kwocie odpowiadającej 10% ceny netto zamówionego towaru lub usługi, w razie odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim płatna jest w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających ich dochodzenie, bez odrębnego wezwania. WYKONAWCA może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

11.3. W przypadku, gdy spełnienie świadczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jest wątpliwe w ocenie WYKONAWCY ze względu na jego stan majątkowy, WYKONAWCA może wstrzymać wykonanie prac dopóki ZAMAWIAJĄCY nie zaoferuje zabezpieczenia /gwarancja bankowa, akredytywa/. W takim wypadku termin świadczenia WYKONAWCY ulega odpowiedniemu przesunięciu. W przypadku gdy, ZAMAWIAJĄCY nie zaoferuje zabezpieczenia w terminie wskazanym przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA może od umowy odstąpić, przy czym ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia umówionej ceny odliczając koszty jakie WYKONAWCA zaoszczędził z powodu nieukończenia prac.

11.4. Od spełnienia umowy przez WYKONAWCĘ w uzgodnionym terminie zwalniają WYKONAWCĘ:

- nieterminowa realizacja przez ZAMAWIAJĄCEGO określonych w umowie zobowiązań np. płatność faktur (w tym zaliczki lub przedpłaty) dostarczenie dokumentacji, elementów do montażu, narzędzi, modeli itp. Przedłużenie terminu świadczenia WYKONAWCY następuje co najmniej o okres opóźnienia ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że opóźnienie to spowoduje jeszcze dłuższe przesunięcie cyklu produkcyjnego WYKONAWCY.

- siła wyższa / zgodnie z art.12/ .

 

12. SIŁA WYŻSZA :

12.1. WYKONAWCA nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań umownych w całości lub w części jeśli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określone jako "siła wyższa" na które rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od WYKONAWCY umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, takie jak: wojna, katastrofy, zamieszki, strajki itp.

12.2. WYKONAWCA podlegając działaniu "siły wyższej" powiadamia o tym drugą Stronę najpóźniej do 14 dni od jej wystąpienia pisemnie lub pocztą elektroniczną.

12.3. Ustanie "siły wyższej" powinno być bezzwłocznie zgłoszone Stronie drugiej umowy. Zobowiązania umowne ulegają przedłużeniu co najmniej o czas trwania "siły wyższej" chyba że opóźnienie to spowoduje jeszcze dłuższe przesunięcie cyklu produkcyjnego WYKONAWCY.

 

13. INNE

13.1. Bez zgody WYKONAWCY z faktury WYKONAWCY nie mogą być potrącane żadne kwoty, w tym także z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

13.2. Każdorazowa decyzja ZAMAWIAJĄCEGO dotycząca zmiany konstrukcyjnej, materiałowej lub ilościowej spowoduje zmianę umowy w zakresie warunków wykonania, ceny, terminu dostawy i wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do zamówienia/umowy pod rygorem nieważności

13.3. W przypadku wykonywania odlewów z powierzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO kompletu modelowego, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest dostarczyć komplet modelowy WYKONAWCY. Termin realizacji odlewów uzależniony jest od terminu dostarczenia kompletu modelowego i jego stanu technicznego. WYKONAWCA zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich napraw i przeróbek modeli niezbędnych do realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu

13.4. Za przechowywanie kompletu modelowego, który w okresie 6 miesięcy od daty sprzedaży przedmiotu powstałego na podstawie danego kompletu modelowego nie będzie użyty do realizacji kolejnego zamówienia, ZAMAWIAJĄCY będzie obciążony kosztami magazynowania w wysokości 12 zł netto/m2 miesięcznie za wykorzystywaną powierzchnię.

13.5. W przypadku braku wykorzystania omodelowania. będącego własnością ZAMAWAJĄCEGO do kolejnego zamówienia przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży przedmiotu powstałego na podstawie danego kompletu modelowego ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na zezłomowanie kompletu modelowego. WYKONAWCA na 30 dni przed wykonaniem złomowania poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie dając ZAMAWIAJĄCEMU możliwość odebrania omodelowania w tym terminie.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

14.1. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO.

14.2. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do nieudostępnienia umowy w części czy całości stronom trzecim. Rysunki i inne dokumenty techniczne przekazane ZAMAWIAJĄCEMU przed lub po zawarciu umowy pozostają wyłączną własnością WYKONAWCY, a ZAMAWIAJĄCY nie ma prawa udostępniania ich stronie trzeciej lub publikowania bez zgody WYKONAWCY. Rysunki i dokumenty techniczne przekazane WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO przed lub po zawarciu umowy pozostają wyłączną własnością ZAMAWIAJĄCEGO i bez jego zgody nie mogą być udostępnione osobom trzecim lub publikowane.

14.4. Obowiązującym jest prawo polskie.

14.5. Spory wynikłe z realizacji zamówienia Strony zobowiązują się rozstrzygać drogą bezpośrednich negocjacji. Spory nierozstrzygnięte w trybie określonym powyżej podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla WYKONAWCY.